O litteringu a litteringovém chování

V České republice máme pro třídění odpadu skvělé podmínky, a to i díky dostupnosti třídění – k barevným kontejnerům to totiž máme průměrně necelých 90 metrů, další možnosti třídění nabízí síť sběrných dvorů, výkupny či místa zpětného odběru.
Přesto i u nás končí nemalé množství odpadu tam, kde nemá. I proto došlo v EU, včetně ČR, k legislativním opatřením a tomuto fenoménu se věnují studie, které by pomohly najít systémová řešení.

Problematika litteringu je řešeným celospolečenských tématem zejména v poslední době, pravdou ale je, že byl tento fenomén konzumního života společnosti předmětem bádání již v 70. letech 20. století. Cílem bylo definovat množství a složení pohozeného odpadu. V současné době se analýzy zaměřují zejména na litteringové chování, vhodné nástroje a způsoby regulace litteringu.

Jak užívat pojem litter a littering?

Pojem littering je převzat z anglického jazyka, v překladu se v obecné rovině jedná o odhazování odpadu.
Anglický výraz „litter“ označuje odpad, se kterým člověk nakládá, zato chování, které vede ke vzniku odpadu, označujeme jako „littering“.
Jelikož u nás nemáme vhodný ekvivalent, zažilo se označení ‘littering’ pro odpad, který je odhazován mimo místa k tomu určená.
Pro chování, které k němu vede, používáme slovní spojení ‘litteringové chování’.
Podrobněji v článku Littering a litteringové chování v ČR – jak jsme na tom?

Je důležité si uvědomit, že littering je nezodpovědným chováním jedince, které má negativní dopad na přírodu a životní prostředí, kvalitu života i na rozpočty měst a obcí, které jsou povinny zajistit čistotu veřejných prostranství.

Jaké faktory ovlivňují littering?

Na litteringové chování mají nemalý dopad tzv. situační proměnné, mezi které například patří:

  • dostupnost sběrných nádob na odpad a jiných možností (např. sběrné dvory, místa zpětného odběru apod.), kde odpad vytřídit;
  • vzdálenost k místům, kde je možné odpady odložit – čím je vzdálenost nižší, tím je littering menší;
  • míra znečištění – ze studií zaměřených na litteringové chování vyplynulo, že míra litteringu roste v místech, kde se pohozený odpad již vyskytuje.

Littering a nelegální chování

Littering je nelegálním chováním, které je v rozporu s vyhláškou o nakládání s odpady.
Takové chování má za následek například nepořádek v okolí sběrných nádob na tříděný odpad a odpadkových košů, nebo vznik černých skládek a za takový přístup hrozí sankce.
Mezi nejčastěji odhazovaný odpad typicky patří cigaretové nedopalky, žvýkačky, obaly od pochutin a rychlého občerstvení, hygienické pomůcky apod.

Studie zaměřené na littering v České republice

Užitečným zdrojem informací jsou v ČR studie zaměřené na analýzu volně pohozeného odpadu na našem území.

Systém EKO-KOM se snaží najít efektivní nástroje, které by vedly ke snížení litteringu pocházejícího z obalů, ale také chce podpořit úklid litteringu spojeného s obalovými odpady. V souvislosti s litteringem je také cílem studií ověřit možnosti materiálového využití obalových odpadů.

Výsledky studií zaměřené na littering a litteringové chování v ČR:

Littering a legislativa

Nejen kvůli negativním dopadům litteringu a litteringového chování dospěli představitelé EU k legislativním opatřením, která mají pomoci předcházet často zbytečnému užívání plastů a současně mají pomoci předcházet vzniku zbytečného jednorázového odpadu, který má negativní dopad na životní prostředí.

Předmětem legislativy ale nejsou pouze jednorázové plastové výrobky. Od 1. 1. 2023 začala pro vybrané produkty platit povinnost hradit obcím náklady, které jsou spojeny s úklidem, přepravou a zpracováním litteringového odpadu.

Více o legislativě přijaté v souvislosti s eliminací litteringu a litteringového chování najdete v článku Úhrada nákladů obcím za littering a černé skládky.

Jak již zaznělo, littering je důsledkem nezodpovědného chování některých jedinců a může mít dalekosáhlý a negativní dopad v mnoha směrech.

Například odhozený cigaretový nedopalek se ve volné přírodě průměrně rozkládá přibližně 15 let, během této doby se do půdy uvolňují mikroplasty, které obsahují cigaretové filtry. Mikroplasty ale neumíme jednoduše odstranit, z půdy se navíc dostávají do vody, rostlin, z nich do krmiva pro zvířata a tak se stávají součástí potravního řetězce…
Z nedopalků cigaret se navíc uvolňuje dehet, nikotin, lepidla a další škodlivé látky…

Má to smysl, třiďte odpad vždy a všude! Jen tak umožníte jeho efektivní využití.