Co prozradila analýza černé skládky ve videu?

Pro začátek bude nejlepší vysvětlit rozdíl mezi pohozeným odpadem, označovaným odborně pojmem littering (z angl. litter) a černou skládkou. Takže…

 

Jaký je rozdíl mezi litteringem a černou skládkou?

„Littering“ je volně pohozený odpad mimo místa k tomu určená – jako typický příklad se jedná třeba o odpadky pohozené v okolí silnic, zastávek, frekventovaných míst (například nádraží, náměstí apod.) či v parcích a v přírodě.
Z hlediska skladby odpadu se často jedná o nedopalky cigaret, žvýkačky, obaly od drobného občerstvení apod. (podrobněji o skladbě pohozeného odpadu).

ALE…

Černé skládky vznikají v důsledku vědomého chování jedince, který dobrovolně a úmyslně odkládá odpad na konkrétní místo, jež k tomu ale není určené.
Toto úmyslné chování je v rozporu s platnou legislativou, proto se jedná o nezákonné chování postihované různými druhy sankcí a finančních pokut (více v článku Černé skládky – co skrývají a jak je řešit?).

Jak již zaznělo, tak littering i černé skládky mají mnoho negativních dopadů – například na životní prostředí, kvalitu života a právě i na finanční náklady obcí.
K pochopení problematiky odpadového hospodářství pomáhají různé aktivity, třeba odborné analýzy a rozbory odpadů.

 

Co lze zjistit z video analýzy černé skládky?

Černá skládka ve videu spadala do kategorie spíše větší nelegální skládky odpadu, protože vážila více než tunu (menší mají pod 500 kg váhy).
Skladba odpadu černých skládek je rozmanitá, jak je možné vidět ve video rozboru.


Odkládání odpadu na černé skládky jsou vědomým porušením zákona, za které hrozí sankce a nemalé finanční pokuty. Takto odložený odpad škodí přírodě i jejím obyvatelům. (Zdroj: EKO-KOM)

 

Skladbu odpadu ovlivňuje mnoho faktorů – například místo a dostupnost, oblast (průmyslová, zemědělská, lesní), vzdělání obyvatel a edukace, dostupnost třídění odpadu apod.).

V tomto případě se jednalo o skládku černého odpadu ve velkoměstě, na které převládaly nerecyklovatelné plastové izolační kabely (380 kg z váhy skládky). Blízko se ale nacházela stavba, proto nebylo zcela jasné, zda se jednalo o dočasné odložení odpadu, nebo zda byly součástí nelegálně odloženého odpadu na skládce, proto nebyly do výsledků rozboru započítány.

Po odečtení tohoto stavební odpadu byla materiálová skladba černé skládky o 640 kg ostatního odpadu následující:

 • minerální odpady: 39,4 %
 • zbytkové odpady: 32,2 %
 • textilní odpad: 7,1 %
 • odpad z plastů: 6,8 %
 • odpad z papíru/lepenky: 4,3 %
 • odpad ze skla: 4,0 %
 • odpad z kovů: 2,7 %
 • odpad z elektro zařízení: 1,5 %
 • biologicky rozložitelný odpad: 1,3 %
 • nebezpečný odpad: 0,6 %
 • nápojové kartony: 0,1 %

Vzhledem k dostupnosti sběrné sítě pro odpady v ČR, kterou tvoří hustá síť veřejně přístupných barevných kontejnerů, příp. individuálních sběrů (nádob na třídění u domů, pytlové sběry, velkoobjemové kontejnery přistavené v předem avizované dny), sběrných dvorů a speciálních míst zpětného odběru lze usoudit, že černé skládky jsou v České republice spíše výrazem neúcty k přírodě a k životnímu prostředí.

 

Ukliďme Česko spolupracuje s EKO-KOMem

Již několik let probíhá v České republice celosvětový úklidový den, u nás známý pod názvem Ukliďme Česko.
Obvykle se tyto úklidové dny konají ve spolupráci s obcemi a dalšími subjekty dvakrát do roka na celém území ČR (na jaře a na podzim).
Zapojit se mohou jednotlivci, skupiny, firmy – prostě kdokoli, kdo chce pomoci uklidit přírodu od nezodpovědných jedinců.

A již několik let podporuje tento projekt autorizovaná obalová společnost EKO-KOM například tak, že na úklidy dodává velké plastové pytle, které jsou vyrobeny ze 100 % z čistého recyklátu vyrobeného z komunálních plastových fólií.

 

I na turistických trasách je možné třídit odpady. Takové výletní okruhy pro pěší, ale i cyklistické výlety, je možné najít v online průvodci Čistou přírodou.

 

Neznalost hierarchie odpadu, nebo chybějící úcta?

Všichni bychom měli mít úctu k přírodě a chovat se udržitelně. Z hlediska přístupu k odpadům je nejlepší, abychom předcházeli jejich produkci a ty odpady, které vyprodukujeme, bychom měli třídit, protože tak umožníme jejich recyklaci.

Jak bychom měli přistupovat k odpadům říká hierarchie přístupů k odpadu, která je v souladu s postoji států EU. (Zdroj: EKO-KOM)

Odpad do přírody, ani na zem, nepatří! Kde ho můžete vytřídit poradí mobilní aplikace Kamtřídit.cz. Ta prozradí, kde jsou nebližší barevné kontejnery na tříděný odpad a nechybí abecední průvodce správným tříděním různých druhů odpadu.

A nezapomeňte, jen vytříděný odpad na místech k tomu určených může být efektivně využit (třeba recyklací či energeticky). Má to smysl, třiďte odpad!